Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Поморие, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.013-0001-C01 за изпълнение на проект “Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие” с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд,

Категория: