Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

„Презентация за агресията и насилието в училище“,
в ОУ“Христо Ботев“ – с. Бата, общ.Поморие


В периода 18-21.11.2019 година, е проведена презентация на тема„ Агресия и насилие в училище“, с учениците от втори до седми клас.

Провеждането и е вследствие тревожните резултати от проведения задължителен годишен „ Тест за тормоза в училище“ – обработен и обобщен от психолога в учебното заведение, работещ по Проект № BG05M9OP001-2.013-0001-„Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”.

Категория:

Връчване на удостоверения за завършен курс "Дигитална компетентност" по Проект №BG05M90P001-2.013-001-CO1

"Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на община Поморие"

Категория:

На 26.11.2019 г стартира курс за обучение по ключова компетентност, който се провежда в НЧ "Атанас Манчев" гр.Каблешково

КК4 "Дигитална компетентност" по Проект №BG05M90P001-2.013-001-CO1"Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на община Поморие"

Категория:

На 22.11.2019 г се проведе групов тренинг с деца участници в проекта.
Себепознание, личностно израстване и разгръщане на максималния потенциал, посредством използване на арт техники и упражнения.

Категория: