Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

На 31.07.2019 година, е проведено третото занимание за това лято по Арт терапия за деца, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие.

Първата част от заниманието е работа в Интернет с лаптопите по проекта. Целта е повишаване способността им за работа онлайн пространство и развиване на умения в тази насока, интеграция и приобщаване.

Категория:

На 17.07.2019 година, е проведено лятно занимание по Арт терапия за деца, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие.
С децата е проведен групов тренинг - Приобщаващи игри, чрез използване на проективна методика – „ Нашият шарен клас “ (рисуване върху шаблон на човешки лица и части на човешкото тяло). След раздаването листи с шаблони на всички участници, им е предоставена възможност за избор на средствата за рисуване. Всички получават едни и същи възможности, но резултатът при всеки е различен.

Категория:

logomechta

Проведохме поредното занятие на което участниците от програмата имаха за задача да напишат есе на тема „ Моята мечта“.

Категория:

На 03.07.2019 година, е проведено първото лятно занимание по Арт терапия за деца, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие. Същото е плод на съвместните усилия и сътрудничество, между учебното заведение и Проект BG05M9OP001-2.013-0001-C01 „Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности и мигранти на територията на Община Поморие". Участниците в заниманието, са запознати с онлайн платформата на проекта и с възможността да задават въпроси относно, възникнали проблеми, ситуации и събития, с които се сблъскват в ежедневието си, начините за ефективното им разрешаване и превенция, чрез получаване на социална и емоционална подкрепа от работещия психолог по проекта на територията на училището – Иван Атанасов.

Категория: