Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

На 21 и 28.02.2020 година, са проведени групови занимания по Арт терапия за деца и родители - участници по Проект BG05M9OP001-2.013-0001-C01 - „Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности и мигранти на територията на Община Поморие", в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата.

Идеята за провеждане на заниманията е любезно предоставена от живеещия в гр.Русе психолог - Виолетка Костова, в следствие на нейно участие в уъркшоп в гр.В.Търново.

С участниците са проведени първите от по три занимания, относно съвместимост между дете и родител, чрез използване на проективна методика – „Арт терапия“.

Категория:

В периода 17-21.02.2020 година, са проведени индивидуални занимания по Арт терапия за деца, с участниците по Проект BG05M9OP001-2.013-0001-C01 - „Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности и мигранти на територията на Община Поморие", в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата.

С бенифициентите са проведени занимания, относно овладяването на емоциите, чрез използване на проективна методика – „Арт терапевтични приказки и карти за деца при работа с емоциите“ на психолога и Арт терапевт – Гергана Аврамова-Тодорова.

Категория:

„Презентация за агресията и насилието в училище“,
в ОУ“Христо Ботев“ – с. Бата, общ.Поморие


В периода 18-21.11.2019 година, е проведена презентация на тема„ Агресия и насилие в училище“, с учениците от втори до седми клас.

Провеждането и е вследствие тревожните резултати от проведения задължителен годишен „ Тест за тормоза в училище“ – обработен и обобщен от психолога в учебното заведение, работещ по Проект № BG05M9OP001-2.013-0001-„Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”.

Категория:

Връчване на удостоверения за завършен курс "Дигитална компетентност" по Проект №BG05M90P001-2.013-001-CO1

"Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на община Поморие"

Категория:

На 26.11.2019 г стартира курс за обучение по ключова компетентност, който се провежда в НЧ "Атанас Манчев" гр.Каблешково

КК4 "Дигитална компетентност" по Проект №BG05M90P001-2.013-001-CO1"Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на община Поморие"

Категория: