Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

logo

Проект № BG05M9OP001-2.115-0001-C01

„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Поморие, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.115-0001-C01 за изпълнение на проект “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд,

 

О Р Г А Н И З И Р А

 

Публично събитие – дискусия в гр. Поморие

 

На тема:

  • Основни предразсъдъци, социална дистанция спрямо ромите и религиозна дискриминация;
  • Стереотипи относно институционалната интеграция;
  • Проблеми в образованието при ромите;
  • Социалната интеграция

 

Мероприятието ще се проведе на 27.05.2022г. от 16.30 часа в двора на филиал „ Слънчо“ към ДГ „Веселушко“ – гр. Поморие.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Категория: