Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

На 01.07.20 година, е проведен първият групов тренинг по Арт терапия за подрастващи, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие за лято 2020 . Осъществяването му е в резултат от съвместните усилия и сътрудничество, между учебното заведение и Проект BG05M9OP001-2.013-0001-C01 „Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности и мигранти на територията на Община Поморие", за втора поредна година.

Първата част от заниманието е работа в Интернет с лаптопите по проекта. Целта е повишаване способността на участниците за работа онлайн пространство и развиване на умения в тази насока, интеграция и приобщаване.

Темата на втората част на проведеното занимание - „Морски отражения“, е с цел развиване на фина моторика, творческа мисъл и фантазия.

Като резултат е постигнато ново ниво на трансформация на емоционалното състояние на всяко едно дете, посредством активното му участие в груповите заниманията, с творческите средства на този вид терапията.

Груповият тренинг по Арт терапия за подрастващи, е част от летните занимания на Просвета - Бургас за 2020 година.

 

 

Изготвил : Иван Пламенов Атанасов

Психолог в ЦСМВО в ОУ“Хр.Ботев“ с.Бата

Категория: