Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Непълнолетните майки от маргинализираните групи, които вследствиеранно отпаданеот училище, липса на достъп до социални, здравни и образователни услуги и липса на информираност и неграмотност, нямат възможност за ограничаване на нежелана бременост и адекватно семейно планиране, което води до бедност и социално изключване.

Трзи родители изоставят децата си в институциипоради липса на психологическа подкрепа за по-лесно и безпроблено преминаване през кризисни ситуации.

За да могат да отглеждат децата си в по-добри условия, за да се отнасят отговорно към родителството и да не прибягват до изоставяне или настаняване на децата си в институции, тази част от ромската общност има нужда от подкрепа и консултиране за по-лесно и безпроблемно преминаване през кризисни ситуации , свързани с промените в живота на младите майки.

За решаването на тези проблеми ще спомогне създаването на Центрове за социално включване по дейност 1.

Към целевата група родители от ромски произход спадат и безработни, и неграмотни родители, които нямат трудов опит, които поради ниско образование, ограничени възможности за заетостживеят в социална изолация.

За решаването на тези проблемище спомогне провеждането на обучение за придобиване на три вида ключови компетентности на 60 човека от тази целева група по дейност 3.

Към тази целева група спадат и родители, които имат мотивация да включат децата си в системата на образованието.

Чрез подобряване на достъпа на тези родители до социални услуги чрез създаване на Центрове  за социално включване по дейност 1 и чрез насърчаване на родителите да се информират  относно културния живот на ромската общност чрез информационния интернет портал по дейност 2 и да интегрират децата си чрез  него ще се подобри и мотивацията им за включванене на децата им в образователната система.

Категория: