Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

История

История

Произход и ромски групи

Обичаи

Традиции

Обичаи и традиции

Образование

Култура

Образование и квалификации

Здраве

Здраве

Здравни съвети и профилактика

Събития

Събития

Информационни срещи

Информация

Отговори

Отговори на зададени въпроси

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е социално включване и интеграция на маргинализирани групи. която съответства на Специфична цел 3.2 "Намаляване на бедността и насърчаяане на социалното включване" от СВОМР на МИГ-Поморие.

В проекта се предвижда реализацията на следните дейности:

Дейност 1 Индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи, повишаване информираността относно социалните и здравните им права, и повишаване на здравната им култура.

Дейност 2 Планиране и управление на инициатива на социална интеграция на ромската общност

Дейност 3 Активиране на икономически неактивни лица чрез предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности.

Дейност 4 Целенасочени превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на противообществени прояви и правонарушения с оглед подобряване на обществения ред.

ПРОИЗХОД: ИНДИЯ ИЛИ ЕГИПЕТ?

Почти всички изследователи днес са категорични, че ромите имат индийски произход, но дълго време се е смятало, че идват от Египет. От там и наименованията „египтяни”, „гюпци”, „gypsies”, „gitanos” и др.

Самите роми, идвайки в Европа са твърдели, че са потомци на изгонени от Египет християни: някои идват от областта „Малък Египет” във Византия; получават статут на мъченици за вярата и биват приети благосклонно в Европа.

Дълго време (до 20 век) ромите в България са смятали, че идват от Египет и са били наричани „египтяни”: легенди за цар Фараон и Египет съществуват сред ромите в България и до днес.

И до ден днешен някои групи цигани свързват себе си с Египет – напр. т.нар. егюпци в Македония и Косово (малка част от тях живее и в най-югозападните части на България) и др.

Индийският произход на ромите е установен на базата на лингвистиката, чрез сравнения между ромския език романес и древноиндийския свещен език санскрит: дописка на студента Щефан Вали, изследвания на Грелман и др.